Tárgy: Tájékoztatás a Pftv. (Start tv.) 2012. január 1. napján hatályba lépő változásairól


Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 2012. január 1. napjával hatályba lépő 452. §-ában foglalt rendelkezései a Start kedvezmények rendszerét szabályozó Pftv -t az alábbiak szerint módosítják.

1. A Start Plusz és Start Extra kártyák kiváltására legkésőbb 2011. december 31. napjáig, az ezen kártyákkal igénybe vehető kedvezmények igénybevételére legfeljebb 2013. december 31. napjáig van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos rendelkezések korábban a Pftv. 1. § (4) bekezdésében szerepeltek, a módosítást követően pedig az egyes kártyákra vonatkozó szabályok körében kerültek elhelyezésre.

2.     Az új Start kedvezményre jogosító kártya a Start Bónusz.
a. A Start Plusz és Start Extra kártyák helyett (részben eltérő személyi körrel) 2012. január 1. napjával bevezetésre kerül a Start Bónusz kártya, amelynek kiváltására 2012. december 31. napjáig van lehetőség.

b. A Start Bónusz kártya kiváltására jogosult személyi körbe a GYES, GYED, GYET és ápolási díj folyósításának megszűnését követő 1 éven belül foglalkoztatására irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy a gyermek 1 éves korának betöltését követően GYES folyósítása mellett munkát vállalni kívánó személyek (a tehát a korábbi Start Plusz kártya kiváltásra jogosultak személyi köre), továbbá a kártya igénylését megelőzően legalább 3 hónapig nyilvántartott álláskeresők (vagyis a Start Extra személyi körébe tartozókhoz képest bővebb személyi kör, mivel a legalább 3 hónapig álláskeresőként való nyilvántartotti státusz mellett nem került további feltételként előírásra a betöltött legalább 50. életév, vagy életkorra tekintet nélkül a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel való rendelkezés, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság) tartoznak.
Megjegyzés: A Start Bónusz kártya kiváltására az jogosult, aki nem rendelkezik érvényes Start, Start Plusz vagy Start Extra kártyával.

3. A Start kártyák mindegyikére, valamint a Pftv-ben szabályozott további (az önkormányzati közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatás és a részmunkaidős foglalkoztatás) foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó kedvezményekre egyaránt vonatkozó változás, hogy a módosító rendelkezések hatályba lépésének napjától (2012. január 1.) a Pftv-ben szabályozott kedvezmények nem társadalombiztosítási járulékkedvezménynek, hanem a (társadalombiztosítási járulékot felváltó) szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adó-részkedvezménynek minősülnek. A részkedvezmények alapja minden esetben a természetes személy munkavállalót az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér (a továbbiakban bruttó munkabér).
Megjegyzés: A szociális hozzájárulási adót a munkaviszony (vállalkozási jogviszony, megbízási jogviszony, gazdasági társaság tevékenységében való személyes közreműködés stb.) keletkezteti, alapja az ezen jogviszonyból származó jövedelem, mértéke az adóalap 27%-a.

4. A munkaadó által a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető Start kedvezmények mértéke 2012. január 1. napjával az alábbiak szerint alakul. (Megjegyzés: A Pftv-ben szabályozott kedvezmények mértéke nem változik. (!) A módosítás abban áll, hogy míg korábban a munkaadót terhelő fizetési kötelezettség mértéke került előírásra, a módosítást követően az igénybe vehető kedvezmény mértékét rögzíti a jogszabály, tehát a kedvezmény mértéke változatlan marad, csak annak törvényi megfogalmazása módosul.)

a. A Start kártyával, alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkaadó a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét elérő összegnek a 17 %-ával, a foglalkoztatás második évében 7 %- ával egyenlő részkedvezményt vehet igénybe. (Eddig a munkaadót a tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10%-ának, második évében 20% -ának megfelelő fizetési kötelezettség terhelte.)  

b. A Start kártyával és felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén a munkaadó a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 17 %-ával, a foglalkoztatás azt követő három hónapjában 7 %- ával egyenlő részkedvezmény igénybevételére jogosult. (Eddig a munkaadót a tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának, azt követő három hónapjában 20% -ának megfelelő fizetési kötelezettség terhelte.)  

c. A Start Plusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 17 %-ával, a foglalkoztatás második évében 7 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg. (Eddig a munkaadót a tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10%-ának, második évében 20% -ának megfelelő fizetési kötelezettség terhelte.)  

d. A Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 27 %-ával, a foglalkoztatás második évében 17 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg. (Eddig a munkaadót a foglalkoztatás első évében nem terhelte tb-járulék fizetési kötelezettség és a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terhelte.)  

e. A Start Bónusz kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét elérő összegnek 27 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg a foglalkoztatás első évében, amely rendelkezés akkor is irányadó, ha a foglalkoztatás időtartama a Start Bónusz kártya érvényességi időtartamát meghaladja.
Megjegyzés: A munkaadó a Start Bónusz kártya biztosította kedvezményt akkor veheti igénybe, ha a foglalkoztatás időtartama a harminc napot meghaladja és a napi munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

f. Az önkormányzati közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatási program keretében költségvetési szerv által történő foglalkoztatás esetén a munkaadót a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér 130%-át elérő összegnek 13,5%-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg. (Ezen kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény ? korábban járulékkedvezmény ? ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe. Eddig a munkaadót 50 %-os tb-járulék fizetési kötelezettség terhelte.)  

g. A gyermekgondozási szabadságról visszatérő és a munkakörének ellátására felvett munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatása esetén a munkaadót munkavállalónként a bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő összegnek 7 %-ával egyenlő részkedvezmény illeti meg. (Ezen kedvezmény feltételrendszere nem változik. A kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény ? korábban járulékkedvezmény ? ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe. Eddig a munkaadót a tb-járulék összege helyett a bruttó munkabér 20% -ának megfelelő fizetési kötelezettség terhelte.)