Gépjárműszerzési és átalakítási támogatás

I. A közlekedési kedvezmények körén a gépjárműszerzési- és átalakítási támogatást értjük

1. Jogosultja:

 • súlyos mozgáskorlátozott,
 • egyéb fogyatékossággal élő személy

Súlyos mozgáskorlátozott személy:

 1. a mozgásszervi fogyatékos
 2. a 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosult mozgásszervi fogyatékos, és
 3. a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy.

A súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha

 1. a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
 2. a keretszámra és az előnyben részesítési sorrendre tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és
 3. önálló személygépkocsi használó, vagy szállítást végző személy szállítja.

A szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha

 1. a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
 2. a keretszámra és az előnyben részesítési sorrendre tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és
 3. önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.

2. Előnyben kell részesíteni

azt a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki

 1. kereső tevékenységet folytat,
 2. tanulói, képzési jogviszonyban áll,
 3. 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
 4. honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé.

3. Keretszám

Az évente kiadható támogatásoknak a központi költségvetésről szóló törvény keretei között, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által egyetértésben meghatározott mértéke.

4. A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.

A szerzési támogatásban részesülés az átalakítási támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki!

A közlekedési kedvezményben részesülés időpontjaként – ha a jogosult a támogatást ténylegesen felhasználta – a megállapító határozat jogerőre emelkedését kell figyelembe venni.

5/A. Szerzési támogatás

Személygépkocsi vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható.

Tárgya

 • új járműnek minősülő személygépkocsi,
 • újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi,
 • súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad,
 • súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

Mértéke

 • új autó esetében 1 000 000,- forint
 • többi jármű esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 forint

Vételár

– személygépkocsi vételárának az adásvételi szerződésben foglalt ellenérték minősül

– minden egyéb esetben a vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül

Lehetőségautó Kft.

A támogatás felhasználásával, az arra kiírt pályázaton nyertes finanszírozó szervezet, a Duna/Suzuki Konzorcium közreműködésével az érintettek Suzuki Swift 1,2 GL, valamint a Suzuki S-Cross 1,6 Start és Prémium Plusz, illetve Suzuki Vitara GL és GL Plusz típusú gépjárműveket vásárolhatnak.

Cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 21.

Telefonszámok:
Horváth Balázs +36-30 / 7300-967
Balogh István +36-30 / 7300-966

Email: info@lehetosegauto.hu

 

5/B. Átalakítási támogatás

A személygépkocsi átalakítási támogatás

 1. a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy
 2. más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 3. a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy
 4. a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

1. A személygépkocsi tulajdonosa:

 1. súlyos mozgáskorlátozott személy,
 2. vagy a szállítást végző személyek közül:
  • vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
  • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér lehet.

Szállítást végző személynek minősül a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező

 1. vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
 2. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
 3. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy,

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

2. Mértéke

– az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.

II. Eljárás

1. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes, szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.

2. A kérelemben fel kell tüntetni

 1. a jogszabályhelyre történő hivatkozással, hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli,
 2. szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

3. Melléklet:

 1. a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló
  • a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata, vagy
  • a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy
  • a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolata, vagy
  • a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolata,
 2. az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolatát,
 3. átalakítás esetben a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát,
 4. nyilatkozatot arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
 5. a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát,
 6. a hozzátartozói kapcsolatot, illetve szükség esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, vagy az önkéntes szerződés fénymásolatát,
 7. az előnyben részesítési sorrend megállapítás érdekében
  • a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
  • a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
  • a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
  • a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét,
 8. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben,
 9. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a finanszírozó szervezettel a támogatáshoz előírt kölcsönszerződés megkötését vállalja.

4./ Döntés

A kormányhivatal

 1. a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
 2. a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig

az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról.

III. Felhasználás

 A támogatás felhasználása

 1. új jármű és 5 évnél nem régebben forgalomba helyezett jármű esetében a pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében,
 2. minden egyéb esetben a kormányhivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával

történik.

Nem derül ki, hogy ha megkapta a támogatást, hová menjen vele, hogy indítja el a folyamatot, az életben, a gyakorlatban! Írjuk bele:

A finanszírozó szervezet a Duna Lízing Zrt. Az új gépjárműveket a Lehetőségautó Kft. értékesítési pontjain lehet megvásárolni. Részletek az ügyintézés menetéről, az elérhető gépkocsikról: www.lehetosegauto.hu

1. Kölcsönszerződés

A kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni.

A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően harminc napon belül megkeresi a jogosult személyt a kölcsönszerződés megkötése céljából. Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható.

A kölcsönszerződést 3 éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre. A kölcsönszerződés egy alkalommal legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható.

A szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított 3 éven belül nem idegeníthető el, ezért a gépjármű-nyilvántartásba az állam javára elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre.

Az 5 évnél nem régebben forgalomba helyezett jármű szerinti kölcsönszerződés megkötésére abban az esetben van lehetőség, ha a személygépkocsit a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettől vagy személytől vásárolják meg.

2. Utalvány

Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül állítja ki a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére.

Meghatározott jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át.

Az utalvány a kiállításától számított 6 hónapig használható fel.

Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.

 

A weboldal további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás